26 listopada 2012. imieniny: Konrad, Leonard, Sylwester
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Sobków
tel. +48 41 387-10-37
sekretariat@sobkow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Działki na sprzedaż
Działka o numerze 9/1 położona w miejscowości Sokołów Dolny

Działka o numerze 9/1 położona w miejscowości Sokołów Dolny o pow. 0,1386ha Działka nie jest objęta miejscowym planem (brak planu). Zgodnie ze studium działka częściowo znajduje się w terenach gruntów rolnych(obszary rolne wskazane do zagospodarowania wielofunkcyjnego) częściowo w terenach istniejących zespołów osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. Działka położona jest w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową a także w energię elektryczną. Na działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

 zdjęcia - pobierz

Działki o numerach 142/20 142/21 142/26 949 142/28 142/29 położone w miejscowości Sokołów Górny.

Działki o numerach 142/20 o pow. 0,0949, nr 142/21 o pow. 0,0927, nr 142/26 o pow.  0,0949, nr 142/28 o pow. 0,0889, nr 142/29 o pow. 0,0888, położone w miejscowości Sokołów Górny. Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na każdej działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe.


 zdjęcia - pobierz

Działka nr 159/3 o pow. 0,2170 położona w miejscowości Sobków.

Działka nr 159/3 o pow. 0,2170 położona w miejscowości Sobków. Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową z możliwością podłączenia się do sieci kanalizacji zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy Spacerowej.


 zdjęcia - pobierz

Działka o numerze 354/3 położona w obrębie Korytnica
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Działka o numerze 354/3 położona w obrębie Korytnica o pow. 0,8926ha zgodnie opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy sobków działka ta na głębokość ok. 80m od drogi nr 260 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 8.RM.MN – tereny zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała część działki znajduje się w terenach gruntów rolnych. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka od strony południowo-zachodniej uzbrojonym w sieć wodociągową a także w sieć energetyczna napowietrzną.

Działka o numerze 226 położona w miejscowości Nowe KotliceZgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, działka ta na głębokość ok.60m od drogi publicznej (powiatowej) klasy zbiorczej oznaczonej w planie symbolem  KD-Z znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 15.RM.MN-tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to obszar o pow. 0,2200ha. Pozostała część działki  znajduje się w terenach upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oznaczonych symbolem 15R. Ponadto działka znajduje się w granicach istniejącego obszaru NATURA 2000 ,,Dolina Nidy".

Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze powiatowej prowadzącej z Mokrska Dolnego w kierunku wsi Stare Kotlice, w odległości ok.5km od miejscowości Sobków-głównego ośrodka gminy. Do miasta powiatowego Jędrzejów odległość wynosi ok.13km.Usytuowana jest w obszarze niezabudowanym, ale od najbliższej zabudowy dzieli ją tylko jedna nieruchomość. Działka o dobrych cechach fizycznych. Front nieruchomości szerokości 36,5m, teren płaski. Wzdłuż drogi biegnie napowietrzna linia energetyczna i wodociąg.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy,połozonych w obrębie Sobków i Nowe Kotlice.
czytaj...


Działki o numerach 110/2 110/3 110/4 110/5 110/6 w obrębie Mokrsko Dolne
110/2 o powierzchni 0,4875 110/3 o powierzchni 0,1266 110/4 o powierzchni 0,1195 110/5 o powierzchni 0,1122 110/6 o powierzchni 0,1125 Nieruchomość jest niezagospoda-rowana. Zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospoda-rowania przestrzennego gminy Sobków działka nr 110/2 w części o pow.0,1400ha przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jed-norodzinna, w pozostałej części pod uprawy rolnicze. Część dział-ki od strony zachodniej znajduje się w strefie sanitarnej cmentarza. Natomiast działki pod nr nr 110/3, 110/4, 110/5 i 110/6 położone są w terenie przeznaczonym pod za-budowę mieszkaniową jednoro-dzinną. Nieruchomość stanowi kompleks pięciu wydzielonych geodezyjnie działek, zaprojekto-wanych po południowej stronie drogi z Mokrska Dolnego w kie-runku Jędrzejowa. Każda z wy-dzielonych działek będzie posia-dać dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 110/1 stano-wiącą własność Gminy. Działki w kształcie prostokąta, teren płaski. Wzdłuż drogi asfaltowej biegnie sieć energetyczna i wodociąg. Sieć kanalizacji sanitarnej oddalona. Okolica spokojna sprzyjająca funkcji mieszkalnej, w pobliżu znajduje się kościół i cmentarz. Miejscowość Mokrsko Dolne po-łożona jest nad rzeką Nidą, w od-ległości 3km na południowy-zachód od miejscowości Sobków-głównego ośrodka gminy. Dojazd do Mokrska Dolnego jest dobry, zarówno od strony Sobkowa jak i od strony Jędrzejowa.

Pytania do Urzędu Gminy Odpowiedzi Urzędu Gminy
 
SONDA
Jaki rodzaj energii odnawialnej chciałbyś zastosować w swoim domu?
Mała elektrownia wiatrowa
Brykiet ze słomy
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Panele słoneczne
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA